ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 1,484,000.00
2 STD (SMM 4000x600) 1,488,500.00
3 STD (SMM 4000x900) 1,488,500.00
4 STD (SMM 4000x1200) 1,488,500.00
5 AMX 1,503,000.00
6 ML,PTOGC 1,504,000.00
7 G.C.,MARKER LAMP, MIX 1,510,000.00
8 PTO 1,523,000.00
9 PTOGC 1,529,000.00
10 AMX,PTO 1,542,000.00
11 AMX,PTOGC 1,548,000.00
12 MM 1,549,000.00
13 AMX,MM 1,568,000.00
14 PTO,MM 1,588,000.00
15 PTOGC,MM 1,594,000.00
16 AMX,PTO,MM 1,607,000.00
17 AMX,PTOGC,MM 1,613,000.00